ALGEMENE VOORWAARDEN

artikel 1.      Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Sportief Sportartikelen BV, hierna te noemen: “Sportief”, en een Wederpartij waarop Sportief deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Sportief, voor de uitvoering waarvan door Sportief derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Sportief en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Sportief en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien Sportief niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Sportief in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

artikel 2       Offertes en aanbiedingen

1     Alle offertes en aanbiedingen van Sportief zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2     Sportief kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3     De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4     Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Sportief daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Sportief anders aangeeft.

5     Een samengestelde prijsopgave verplicht Sportief niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

artikel 3       Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Sportief en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Sportief derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Sportief dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Indien Sportief gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Sportief ter beschikking heeft gesteld.
 4. Levering geschiedt af bedrijf van Sportief. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Sportief gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.
 5. Sportief heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 6. Sportief is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit  te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Sportief de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te VULLEN, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Sportief zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Sportief gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Sportief bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Sportief op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Sportief een verzoek tot wijziging van de overeenkomst  weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Sportief gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Sportief daardoor direct of indirect ontstaan.
 11. Indien Sportief met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Sportief niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 12. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dat 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Sportief alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Sportief rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
 13. Sportief is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 

artikel 4       Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

-     de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

-     na het sluiten van de overeenkomst Sportief ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

-     de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

-     Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Sportief kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Sportief gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 1. Voorts is Sportief bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Sportief kan worden gevergd.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Sportief op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Sportief de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien Sportief tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Sportief gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 5. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Sportief gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige SCHADEVERGOEDING of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Sportief, zal Sportief in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Sportief extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Sportief anders aangeeft.
 7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van SCHULDSANERING of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Sportief vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Sportief op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

 

artikel  5      Overmacht

 1. Sportief is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Sportief geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Sportief niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Sportief of van derden daaronder begrepen. Sportief heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Sportief zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Sportief kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzoveel Sportief ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Sportief gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

artikel 6       Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen de betalingstermijn welke op de factuur vermeld staat, op een door Sportief aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Sportief aangegeven. Sportief is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke RENTE hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Sportief heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. Sportief kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Sportief kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Sportief verschuldigde.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Sportief echter hogere kosten ter INCASSO heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

artikel 7       Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Sportief in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Sportief totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Sportief gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door Sportief geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Sportief VEILIG te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Sportief daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te VERZEKEREN en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Sportief ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Sportief gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Sportief bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval Sportief zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Sportief en door Sportief aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Sportief zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

artikel 8       Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door Sportief te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Sportief kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden. Gezien de aard en toepassing van de goederen behouden we een defect percentage van 2 % voor. Dit zal naar redelijkheid van beide partijen worden toegepast.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Sportief verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Sportief, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Sportief geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Sportief te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Sportief te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Sportief in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Sportief in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, SCHORT dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken. Overeengekomen defecten worden middels een credit factuur gedekt.
 6. Indien van een gebrek later dan 8 dagen na levering melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Na ontvangst van de geleverde zaken, dienen mogelijke, bij transport ontstane schade of afwijkende leveranties dan vermeld op de verzenddocumenten, op de CMR/vrachtbrief gemeld te worden. Wanneer dit niet het geval is kan schade niet verhaalt worden.
 8. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Sportief de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter KEUZE van Sportief, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Sportief te retourneren en de eigendom daarover aan Sportief te verschaffen, tenzij Sportief anders aangeeft.
 9. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Sportief daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
 10. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
 11. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Sportief en de door Sportief bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 

artikel 9       AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien Sportief aansprakelijk mocht zijn, dan is deze AANSPRAKELIJKHEID beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Sportief is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Sportief is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien Sportief aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de AANSPRAKELIJKHEID van Sportief beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Sportief is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn VERZEKERAAR in voorkomend geval.
 5. Sportief is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Sportief aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Sportief toegerekend kunnen worden en  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 7. Sportief is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8.    De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Sportief of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

artikel 10       Handel met Landen onder Sancties:

 1. Het is strikt verboden om producten van Sportief te exporteren naar landen die onderhevig zijn aan internationale sancties of embargo's, zoals vastgesteld door de Verenigde Naties, de Europese Unie, of andere relevante internationale organen.
 2. Klanten van Sportief erkennen en stemmen ermee in dat zij geen producten zullen kopen, verkopen, doorverkopen, exporteren, importeren of anderszins verhandelen met landen die onder dergelijke sancties vallen.
 3. Sportief behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren waarvan zij redelijkerwijs vermoedt dat deze bedoeld zijn voor levering aan of gebruik in landen die onder sancties vallen.
 4. Klanten van Sportief verklaren dat zij zich zullen houden aan alle toepasselijke wetten en voorschriften met betrekking tot exportcontrole en sancties, en zij zullen Sportief vrijwaren van en schadeloosstellen voor eventuele schade, verliezen of aansprakelijkheid die voortvloeit uit schendingen van deze bepaling.
 5. Sportief behoudt zich het recht voor om te allen tijde passende maatregelen te nemen om naleving van deze bepaling te waarborgen, waaronder maar niet beperkt tot het uitvoeren van onderzoeken en het vragen van aanvullende informatie aan klanten en gebruikers.
 6.  

  artikel 11      Risico-overgang

  1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

   

  artikel 12      Vrijwaring

  1. De Wederpartij vrijwaart Sportief voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Sportief toerekenbaar is.
  2. Indien Sportief uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Sportief zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Sportief, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Sportief en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

   

  Artikel 13     INTELLECTUELE EIGENDOM

  1. Sportief behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Sportief heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

   

  artikel  14     Toepasselijk recht en geschillen

  1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Sportief partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
  2. De rechter in de vestigingsplaats van Sportief is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Sportief het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
  3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

   

  artikel 15      Vindplaats en wijziging voorwaarden

  1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg december 2020
  2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Sportief.
  3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

   

   


   

  GENERAL TERMS AND CONDITIONS

  article 1. General

  1. These terms and conditions apply to every offer, quotation and agreement between Sportief Sportartikelen BV, hereinafter referred to as: “Sportief”, and a Counterparty to which Sportief has declared these terms and conditions applicable, insofar as the parties have not expressly stated these terms and conditions in writing deviated.

  2. The present terms and conditions also apply to agreements with Sportief, for the implementation of which third parties must be involved by Sportief.

  3. These general terms and conditions have also been written for the employees of Sportief and its management.

  4. The applicability of any purchase or other conditions of the Other Party is explicitly rejected.

  5. If one or more provisions of these general terms and conditions are at any time wholly or partially null and void or destroyed, the other provisions of these general terms and conditions will remain fully applicable. Sportief and the Other Party will then enter into consultation in order to agree on new provisions to replace the invalid or voided provisions, whereby the purpose and scope of the original provisions are observed as much as possible.

  6. If there is uncertainty about the interpretation of one or more provisions of these general terms and conditions, then the explanation must take place "in the spirit" of these provisions.

  7. If a situation arises between the parties that is not regulated in these general terms and conditions, this situation must be assessed in the spirit of these general terms and conditions.

  8. If Sportief does not always require strict compliance with these terms and conditions, this does not mean that the provisions thereof do not apply, or that Sportief would lose the right to demand strict compliance with the provisions of these terms and conditions in other cases. .

  article 2 Quotations and offers

  1 All quotations and offers from Sportief are without obligation, unless a term for acceptance has been set in the quotation. A quotation or offer lapses if the product to which the quotation or offer relates is no longer available in the meantime.

  2 Sportief cannot be held to its quotations or offers if the Other Party can reasonably understand that the quotations or offers, or any part thereof, contain an obvious mistake or clerical error.

  3 The prices stated in a quotation or offer are exclusive of VAT and other government levies, any costs to be incurred in the context of the agreement, including travel and accommodation, shipping and administration costs, unless stated otherwise.

  4 If the acceptance (whether or not on minor points) deviates from the offer included in the quotation or offer, Sportief is not bound by it. The agreement will then not be concluded in accordance with this deviating acceptance, unless Sportief indicates otherwise.

  5 A composite quotation does not oblige Sportief to perform part of the assignment for a corresponding part of the stated price. Offers or quotations do not automatically apply to future orders.

  article 3 Contract duration; delivery terms, implementation and amendment of the agreement

  1. The agreement between Sportief and the Other Party is entered into for an indefinite period, unless the nature of the agreement dictates otherwise or if the parties explicitly agree otherwise in writing.

  2. If a term has been agreed or stated for the completion of certain activities or for the delivery of certain goods, this is never a strict deadline. If a term is exceeded, the Other Party must therefore give Sportief written notice of default. Sporty must be offered a reasonable period of time to still implement the agreement.

  3. If Sportief requires information from the Counterparty for the implementation of the agreement, the implementation period will not commence until after the Counterparty has made it available to Sportief correctly and completely.

  4. Delivery takes place ex Sportief company. The Other Party is obliged to purchase the goods when they are made available to him. If the Other Party refuses or fails to provide information or instructions that are necessary for the delivery, Sportief is entitled to store the goods at the expense and risk of the Other Party.

  5. Sportief has the right to have certain activities performed by third parties.

  6. Sportief is entitled to execute the agreement in different phases and to invoice the part thus executed separately.

  7. If the agreement is executed in phases, Sportief can suspend the execution of those parts that belong to a following phase until the Other Party has approved the results of the preceding phase in writing.

  8. If during the execution of the agreement it appears that it is necessary for a proper execution thereof to change or supplement it, then the parties will proceed to adapt the agreement in good time and in mutual consultation. If the nature, scope or content of the agreement, whether or not at the request or direction of the Other Party, of the competent authorities, etc., is changed and the agreement is changed in terms of quality and / or quantity as a result, this may also have consequences. for what was originally agreed. As a result, the originally agreed amount can be increased or decreased. Sportief will provide a quotation of this in advance as much as possible. The originally stated term of execution may also be changed by an amendment to the agreement. The Other Party accepts the possibility of changing the agreement, including the change in price and term of execution.

  9. If the agreement is amended, including an addition, Sportief is entitled to implement it only after approval has been given by the person authorized within Sportief and the Other Party has agreed to the price and other conditions stated for the implementation. , including the then to be determined time when it will be implemented. Not or not immediately executing the amended agreement does not constitute a breach of contract on the part of Sportief and is also no ground for the Other Party to terminate the agreement. Without being in default, Sportief can refuse a request to amend the agreement if this could have consequences in terms of quality and / or quantity, for example for the work to be performed or goods to be delivered in that context.

  10. If the Other Party should be in default in the proper fulfillment of what it is obliged to do towards Sportief, then the Other Party is liable for all damage (including costs) on the part of Sportief caused directly or indirectly as a result.

  11. If Sportief agrees a fixed price with the Other Party, Sportief is nevertheless entitled at all times to increase this price without the Other Party being entitled in that case to dissolve the agreement for that reason, if the increase in the price ensues. from a power or obligation under the law or regulations or is caused by an increase in the price of raw materials, wages, etc. or on other grounds that were not reasonably foreseeable at the time of entering into the agreement.

  12. If the price increase other than as a result of an amendment to the agreement is more than 10% and takes place within three months after the conclusion of the agreement, only the Other Party that can rely on Title 5 Section 3 of Book 6 of the Dutch Civil Code entitled to dissolve the agreement by means of a written statement, unless Sportief is then still willing to execute the agreement on the basis of what was originally agreed, or if the price increase arises from a power or an obligation resting on Sportief under the law or if stipulated that the delivery will take place longer than three months after the purchase.

  13. Sportief is authorized to suspend the fulfillment of the obligations or to dissolve the agreement if:

   

  article 4 Suspension, dissolution and early termination of the agreement

  - the Other Party does not, not fully or not timely fulfill its obligations under the agreement;

  - after the conclusion of the agreement Sportief becomes aware of circumstances that give good reason to fear that the Other Party will not fulfill its obligations;

  - the Other Party was requested to provide security for the fulfillment of its obligations under the agreement when the agreement was concluded and this security is not provided or is insufficient;

  - If due to the delay on the part of the Other Party, Sportief can no longer be expected to fulfill the agreement under the originally agreed conditions, Sportief is entitled to dissolve the agreement.

  1. Furthermore, Sportief is authorized to dissolve the agreement if circumstances arise of such a nature that fulfillment of the agreement is impossible or if circumstances otherwise arise that are of such a nature that unaltered maintenance of the agreement cannot reasonably be assumed by Sportief. are required.
  2. If the agreement is dissolved, Sportief's claims against the Other Party are immediately due and payable. If Sportief suspends the fulfillment of the obligations, it retains its rights under the law and agreement.

  3. If Sportief proceeds to suspension or dissolution, it is in no way obliged to compensate damage and costs arising in any way.

  4. If the dissolution is attributable to the Other Party, Sportief is entitled to compensation for the damage, including the costs, caused directly and indirectly.

  5. If the Other Party does not fulfill its obligations arising from the agreement and this non-compliance justifies termination, Sportief is entitled to dissolve the agreement immediately and with immediate effect without any obligation on its part to pay any DAMAGE COMPENSATION or compensation, while the Other Party, on account of breach of contract, however, compensation or compensation is required.

  6. If the agreement is terminated prematurely by Sportief, Sportief will, in consultation with the Other Party, arrange for the transfer of work still to be performed to third parties. This unless the cancellation is attributable to the Other Party. If the transfer of the work entails additional costs for Sportief, these will be charged to the Other Party. The Other Party is obliged to pay these costs within the specified period, unless Sportief indicates otherwise.

  7. In the event of liquidation, of (application for) suspension of payments or bankruptcy, of attachment - if and insofar as the attachment is not lifted within three months - at the expense of the Counterparty, DEBT RESOLUTION or any other circumstance that prevents the Counterparty can freely dispose of its assets for longer, Sportief is free to terminate the agreement immediately and with immediate effect or to cancel the order or agreement, without any obligation on its part to pay any compensation or compensation. The claims of Sportief on the Other Party are in that case immediately due and payable.

  8. If the Other Party cancels a placed order in whole or in part, the items ordered or prepared for this, plus any supply and delivery costs thereof and the working time reserved for the execution of the agreement, will be fully charged to the Other Party. are being brought.

   

  article 5 Force majeure

  1. Sportief is not obliged to fulfill any obligation towards the Other Party if he is prevented from doing so as a result of a circumstance that is not attributable to fault, and is not for his account under the law, a legal act or generally accepted views. coming.

  2. In these general terms and conditions, force majeure is understood to mean, in addition to what is understood in this regard in law and jurisprudence, all external causes, foreseen or unforeseen, on which Sportief cannot influence, but which makes Sportief unable to fulfill its obligations to come. This includes strikes in the company of Sportief or third parties. Sportief also has the right to invoke force majeure if the circumstance that prevents (further) fulfillment of the agreement occurs after Sportief should have fulfilled its obligation.

  3. Sportief can suspend the obligations under the agreement during the period that the force majeure continues. If this period lasts longer than three months, each of the parties is entitled to dissolve the agreement, without any obligation to pay compensation to the other party.

  4. Insofar as Sportief at the time of the commencement of force majeure has meanwhile partially fulfilled its obligations under the agreement or will be able to fulfill them, and the part fulfilled or to be fulfilled respectively has independent value, Sportief is entitled to fulfill or fulfill the already fulfilled respectively. part to be invoiced separately. The Other Party is obliged to pay this invoice as if it were a separate agreement.

   

  article 6 Payment and collection costs

  1. Payment must be made within the payment term stated on the invoice, in a manner to be indicated by Sportief in the currency in which the invoice is made, unless indicated otherwise by Sportief in writing. Sportief is entitled to invoice periodically.

  2. If the Other Party fails to pay an invoice on time, the Other Party will be in default by operation of law. The Other Party will then owe interest of 1% per month, unless the statutory INTEREST is higher, in which case the statutory interest will be due. The interest on the due amount will be calculated from the moment that the Other Party is in default until the moment of payment of the full amount due.

  3. Sportief has the right to have the payments made by the Other Party stretch in the first place to reduce the costs, then to reduce the interest that has become due and finally to reduce the principal and the current interest.

  4. Sportief can, without being in default as a result, refuse an offer for payment if the Other Party indicates a different order for the allocation of the payment. Sportief can refuse full payment of the principal sum, if the open and accrued interest and collection costs are not also paid.

  5. The Other Party is never entitled to set off the amount owed by it to Sportief.

  6. Objections to the amount of an invoice do not suspend the payment obligation. The Other Party that cannot invoke section 6.5.3 (Articles 231 to 247, Book 6 of the Civil Code) is also not entitled to suspend payment of an invoice for any other reason.

  7. If the Other Party is in default or omission in the (timely) fulfillment of its obligations, all reasonable costs incurred in obtaining settlement out of court will be borne by the Other Party. The extrajudicial costs are calculated on the basis of what is customary in Dutch collection practice, currently the calculation method according to Rapport Voorwerk II. However, if Sportief has incurred higher costs for COLLECTION that were reasonably necessary, the actual costs incurred will be eligible for compensation. Any judicial and execution costs incurred will also be recovered from the Other Party. The Other Party also owes interest on the collection costs due.

   

  article 7 Retention of title

  1. All goods delivered by Sportief in the context of the agreement remain the property of Sportief until the Other Party has properly fulfilled all obligations under the agreement (s) concluded with Sportief.

  2. Goods delivered by Sportief that fall under the retention of title pursuant to paragraph 1, may not be resold and may never be used as a means of payment. The Other Party is not authorized to pledge or encumber in any other way the goods subject to retention of title.

  3. The Other Party must always do everything that can reasonably be expected of him to make the property rights of Sportief SAFE.

  4. If third parties seize the goods delivered under retention of title or wish to establish or assert rights thereon, the Other Party is obliged to immediately notify Sportief thereof.

  5. The Other Party undertakes to INSURANCE the goods delivered subject to retention of title and to keep them insured against fire, explosion and water damage as well as against theft and to make the policy of this insurance available to Sportief upon first request. In case of a possible payment of the insurance, Sportief is entitled to these tokens. Insofar as necessary, the Other Party undertakes to Sportief in advance to cooperate with everything that may prove necessary or desirable in that context.

  6. In the event Sportief wishes to exercise its property rights indicated in this article, the Other Party gives unconditional and non-revocable permission in advance to Sportief and third parties to be designated by Sportief to enter all those places where Sportief's properties are located and those items. to take back

   

  article 8 Guarantees, research and complaints, limitation period

  1. The goods to be delivered by Sportief meet the usual requirements and standards that can reasonably be imposed on them at the time of delivery and for which they are intended for normal use in the Netherlands. The guarantee referred to in this article applies to items intended for use within the Netherlands. When used outside the Netherlands, the Other Party must verify itself whether the use thereof is suitable for use there and meet the conditions set for it. In that case, Sportief can set other warranty and other conditions with regard to the goods to be delivered or work to be performed. Given the nature and application of the goods, we reserve a defect percentage of 2%. This will be applied in the reasonable sense of both parties.

  2. The guarantee referred to in paragraph 1 of this article applies for a period of 1 year after delivery, unless the nature of the delivery dictates otherwise or the parties have agreed otherwise. If the guarantee provided by Sportief concerns a good that was produced by a third party, then the guarantee is limited to that provided by the producer of the good, unless stated otherwise.

  3. Any form of warranty will lapse if a defect has arisen as a result of or ensues from injudicious or improper use thereof or use after the expiry date, incorrect storage or maintenance by the Other Party and / or by third parties if, without written permission from Sportingly, the Other Party or third parties have made or attempted to make changes to the item, other items have been attached to it that do not need to be attached to it or if they have been processed or processed in a manner other than the prescribed manner. The Other Party is also not entitled to a warranty if the defect has arisen due to or is the result of circumstances beyond Sportief's control, including weather conditions (such as, but not limited to, extreme rainfall or temperatures) et cetera.

  4. The Other Party is obliged to inspect the delivered goods or have them inspected immediately at the moment that the goods are made available to him or the relevant activities have been carried out. In addition, the Counterparty should investigate whether the quality and / or quantity of the delivered goods corresponds with what has been agreed and meets the requirements that the parties have agreed in this respect. Any visible defects must be reported to Sportief in writing within seven days after delivery. Any defects that are not visible must be reported to Sportief in writing immediately, but in any case no later than fourteen days after discovery thereof. The report must contain a description of the defect that is as detailed as possible, so that Sportief is able to respond adequately. The Other Party must give Sportief the opportunity to investigate a complaint or have it investigated.

  5. If the Other Party makes a timely complaint, this will not suspend its payment obligation. In that case, the Other Party also remains obliged to purchase and pay for the otherwise ordered items. Agreed defects are covered by a credit invoice.

  6. If a defect or missing article in a covered and closed packiging is reported later than 8 days after reception, the Other Party will no longer be entitled to repair, replacement or compensation.
  7. After receipt of the delivered goods, any damage made during transport or deviating deliveries must be reported on the CMR / consignment note. If this is not the case, damage cannot be recovered.

  8. If it is established that an item is defective and a timely complaint has been made in this respect, Sportief will CHOOSE the defective item within a reasonable period after receipt thereof or, if return is not reasonably possible, in writing with regard to the defect by the Other Party. of Sportief, replace or arrange for repair thereof or pay replacement compensation for this to the Other Party. In the event of replacement, the Other Party is obliged to return the replaced good to Sportief and to transfer ownership thereof to Sportief, unless Sportief indicates otherwise.

  9. If it is established that a complaint is unfounded, the costs arising as a result, including the investigation costs, incurred by Sportief as a result, will be fully for the account of the Other Party.

  10. After expiry of the guarantee period, all costs for repair or replacement, including administration, shipping and call-out costs, will be charged to the Other Party.

  11. Contrary to the statutory limitation periods, the limitation period of all claims and defenses against Sportief and the third parties involved by Sportief in the implementation of an agreement is one year.

  article 9 LIABILITY

  1. If Sportief should be liable, then this LIABILITY is limited to what is regulated in this provision.

  2. Sportief is not liable for damage, of whatever nature, caused by Sportief relying on incorrect and / or incomplete information provided by or on behalf of the Other Party.

  3. If Sportief should be liable for any damage, then Sportief's LIABILITY is limited to a maximum of twice the invoice value of the order, at least to that part of the order to which the liability relates.

  4. The liability of Sportief is in any case always limited to the amount paid out by its INSURER, where appropriate.

  5. Sportief is only liable for direct damage.

  6. Direct damage is exclusively understood to mean the reasonable costs to determine the cause and extent of the damage, insofar as the determination relates to damage within the meaning of these terms and conditions, any reasonable costs incurred to compensate Sportief's inadequate performance. to have the agreement answered, insofar as these can be attributed to Sportief and reasonable costs incurred to prevent or limit damage, insofar as the Other Party demonstrates that these costs have led to limitation of direct damage as referred to in these general terms and conditions.

  7. Sportief is never liable for indirect damage, including consequential damage, lost profit, missed savings and damage due to business interruption.

  8. The limitations of liability included in this article do not apply if the damage is due to intent or gross negligence on the part of Sportief or its managerial subordinates.

   

  Article 10       Trade with Countries under Sanctions:

  1. It is strictly prohibited to export products from Sportief to countries subject to international sanctions or embargoes, as determined by the United Nations, the European Union, or other relevant international bodies.
  2. Customers of Sportief acknowledge and agree that they will not buy, sell, resell, export, import, or otherwise trade products with countries subject to such sanctions.
  3. Sportief reserves the right to refuse or cancel orders it reasonably suspects are intended for delivery to or use in countries under sanctions.
  4. Customers of Sportief declare that they will comply with all applicable laws and regulations regarding export control and sanctions, and they will indemnify and hold Sportief harmless from any damages, losses, or liabilities arising from violations of this provision.
  5. Sportief reserves the right to take appropriate measures at any time to ensure compliance with this provision, including but not limited to conducting investigations and requesting additional information from customers and users.

   

  article 11 Transfer of risk

  1. The risk of loss, damage or depreciation transfers to the Other Party at the moment when goods are brought under the control of the Other Party to the Other Party.

   

  article 12 Indemnity

  1. The Other Party indemnifies Sportief against any claims from third parties who suffer damage in connection with the implementation of the agreement and the cause of which is attributable to other than Sportief.

  2. If Sportief should be addressed by third parties on that basis, the Other Party is obliged to assist Sportief both in and out of court and to do everything that may be expected of him in that case without delay. If the Other Party fails to take adequate measures, Sportief is entitled to do so itself without notice of default. All costs and damage on the part of Sportief and third parties that arise as a result, are fully for the account and risk of the Other Party.

   

   

  Article 13 INTELLECTUAL PROPERTY

  1. Sportief reserves the rights and powers which it is entitled to under the Copyright Act and other intellectual laws and regulations. Sportief has the right to use the knowledge gained through the implementation of an agreement for other purposes, insofar as no strictly confidential information of the Other Party is disclosed to third parties.

   

  article 14 Applicable law and disputes

  1. All legal relationships to which Sportief is a party are exclusively governed by Dutch law, even if an obligation is fully or partially implemented abroad or if the party involved in the legal relationship is domiciled there. The applicability of the Vienna Sales Convention is excluded.

  2. The court in Sportief's place of business has exclusive jurisdiction to hear disputes, unless the law prescribes otherwise. Nevertheless, Sportief has the right to submit the dispute to the competent court according to the law.

  3. The parties will only appeal to the courts after they have made every effort to settle a dispute in mutual consultation.

   

  article 15 Location and change of conditions

  1. These terms and conditions have been filed with the Limburg Chamber of Commerce in December 2020

  2. The most recently filed version or the version that applied at the time of the creation of the legal relationship with Sportief is always applicable.

  3. The Dutch text of the general terms and conditions is always decisive for the interpretation thereof.